TECHNICKÁ NÁZVOSLOVÍ

Slovník pojmů

Zde Vám představujeme základní slovník pojmů, se kterými se můžete setkat v olejářském prostředí. Věříme, že tyto informace jsou pro Vás přínosem.

 industry

 

ACEA

Asociace evropských výrobců automobilů

ADITIVA Chemické látky přidávané do základového oleje za účelem zlepšení jeho užitných vlastností
AF povlak /kluzný lak/ Antifrikční povlak, suspenze nejjemněji rozmělněných tuhých maziv v organických rozpouštědlech a pojivech, z nichž po nanesení vznikne suchý mazací film tuhých látek
ANILINOVÝ BOD Souvisí s bobtnáním pryžových těsnění. Fyzikálně je to nejnižší teplota, při které je olej dokonale rozpustný v anilinu při poměru smísení 1:1
ANTIKORODANTY

Přísady pro ochranu kovových a nekovových ploch před stykem s vodou a vzdušným kyslíkem.
1/ Inhibitory koroze- látky ochraňující kovové i nekovové části strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech.
2/ Inhibitory rezivění- látky zvyšující ochrannou schopnost maziv před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech

ANTIOXIDANTY

Látky zvyšující oxidační stálost mazacích olejů.
1/ Nízkoteplotní do cca 150ºC: fenoly, difenyamin.
2/ Vysokoteplotní nad 150ºC: rozkladače peroxidů

ČÍSLO ALKALITY

Množtví kyseliny, vyjádřené jako ekvivalentní počet mg KOH na gram vzorku, potřebné k titraci všech zásaditých složek přítomných v 1 gramu vzorku, když je titrace provedena za specifikovaných podmínek

ČÍSLO KYSELOSTI

Množství zásady,vyjádřené v mg KOH na gram vzorku, které je potřebné k titraci všech kyselých složk přítomných v 1 gramu vzorku, když je titrace provedena za specifikovaných podmínek

ČERPATELNOST

Charakterizuje chování oleje za nízkých teplot a vysoké viskozity.Vyjadřuje schopnost oleje být nasávaný čerpadlem a vytlačený z něho.

API Americký petrolejářský institut
ATF

Kapalina pro automatické převodovky motorových vozidel

BOD KRYSTALIZACE

Teplota,při které dochází k úplnému roztání krystalků uhlovodíků, vzniklých po předchozím ochlazení vzorku

BOD SAMOVZNÍCENÍ

Bod samovznícení  je teplota, při které dojde k samovznícení bez přítomnosti plamene

BOD SKÁPNUTÍ Bod skápnutí je teplota při které dojde ke skápnutí první kapky maziva zahřívané stanovenou rychlostí v normovaném kelímku
BOD TEČENÍ

Nejnižší teplota, při které má olej ještě schopnost téct

BOD TUHNUTÍ Bod tuhnutí oleje je teplota, při které olej právě vlivem stálého ochlazování začne vylučovat krystaly parafinu a tím přestane téci
BOD VZPLANUTÍ Bod vzplanutí je teplota, při které se vlivem ohřívání oleje vytvoří nad jeho povrchem tolik par, že při přiblížení plamene krátce vzplanou
CCMC

Komise výrobců automobilů, která vydávala klasifikace olejů před rokem 1996 a nyní je plně nahrazena klasifikací ACEA

CELKOVÉ NEČISTOTY Obsah nečistot v průmyslových olejích, stanovený přefiltrováním vzorku naředěného rozpouštědlem přes membránový filtr /porózita 0,8 μm/
CELKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Obsah nečistot v motorových olejích stanovený odstřeďováním vzorku naředěného rozpouštědlem při stanoveném přetížení

CETANOVÝ INDEX

Číslo představující aproximaci cetanového čísla vzorku, vypočtené z  jeho hustoty a destilační charakteristiky

CETANOVÉ ČíSLO

Číslo na konvenční stupnici, vyjadřující vznětové vlastnosti nafty za normalizovaných podmínek. Vyjadřuje schopnost samovznícení paliv ve vznětových motorech. Je to objemové procento cetanu ve směsi alfa-metylnaftalenem se stejnou schopností samovznícení jako zkoušený vzorek nafty

CONRADSONŮV KARBONIZAČNÍ ZBYTEK

Udává se v % hmotnosti vzorku. Zkouška spočívá v zahřívání oleje za nepřítomnosti vzduchu, aby se odpařily všechny původní i tepelným rozkladem vzniklé těkavé látky

DEAKTIVÁTORY KOVÚ

Aditiva, zabraňující degradaci maziva vlivem katalyzačního účinku mikroskopických kovových částeček, vzniklých třením kovu o kov. Vytváří ochrannou vrstvu kolem částeček kovu

DEEMULGAČNÍ SCHOPNOST

Sklon emulze, vytvořené mícháním vzorku s vodou, rozdělovat se za klidu

DEPRESANTY

Přísady snižující teplotu tuhnutí tím, že  se absorbují na zárodečný krystal parafinu a tak znemožní jeho růst. Používají se metakryláty  /též jako viskozitní přísada/

DESTILÁT

Frakce ropného oleje, získaná destilací surové ropy bez dalšího upravování

DESTILAČNÍ KŘIVKA

Grafické vyjádření  hmotnosti nebo objemu v procentech ropného  předestilovaného produktu v závislosti na odečtené destilační teplotě

DESTILAČNÍ ROZMEZÍ

Udává se teplotní rozmezí ve ºC, při kterém dochází k varu příslušných uhlovodíků při zpracování ropy

DETERGENTY

Potlačují tvorbu vysokoteplotních usazenin  a zamezující koroznímu opotřebení motoru. Alkalické detergenty neutralizují kyselé zplodiny ze stárnutí oleje nebo spáleného paliva /používají se sulfonáty, alkylfenoláty nebo alkylsalicáty vápenaté či hořečnaté/

DISPERZANTY

Udržují tuhé nečistoty v rozptýleném stavu a zabraňují tvorbě kalů a tím ucpání sítka olejového čerpadla  /používají se nejčastěji sukcinimidy/

DISPERZE

Označení pro dvoulátkové systémy, u nichž je jedna látka v rozptýlené a nerozpuštěné podobě obsažena ve druhé látce /tekutině/

DN hodnota /otáčkový fak

Míra pro rychlost, do které je  možno použít maziva do valivých ložisek. /Jde o střední průměr ložiska v mm vynásobený počtem ot/min./

EMCOR

Zkouška plastických maziv z hlediska ochrany proti korozi za přítomnosti vody. /Osm ložisek naplněných plastickým mazivem běží 21 dnů. Hodnocení kroužků 0-žádná koroze, 5-silná koroze./

EP-ADITIVA /přísady/

Chemické přísady ke zlepšení zatížitelnosti tlakem a tím ochranného účinku olejů a plastických maziv proti opotřebení mazaných částí

ESTEROVÝ OLEJ

Oleje na bázi kyselin a alkoholů

FILTROVATELNOST/CFPP-Colt Filter Oluggin

Nejvyšší teplota,  při níž daný objem paliva právě již neproteče v určeném čase normalizovaným filtračním zařízením při ochlazování za normalizovaných podmínek

FLUOR SILIKONY

Silikony odolné teplotě a oxidaci, kde je metyl nahrazen fluoralkylovými skupinami

FTIR

Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací

HD

Zkratka z angl. HEAVY DUTY,  t.j, těžký provoz. Týká se vlastností maziv

HODNOTA PŘED ZADŘENÍM

Údaj o odolnosti maziva proti tlaku. Maximální zatížení /uvádí se v Newtonech/, kdy nedojde ke svaření zkušebních těles /proražení mazacího filmu/

HODNOTA PŘI ZADŘENÍ

Údaj o zatížitelnosti maziva tlakem /N/. Hodnota zatížení při němž dojde za pohybu těles ke svaření zkušebních těles

HUSTOTA

Hmotnost kapaliny dělená jejím objemem /musí být uvedena jednotka ve které je hustota vyjadřována a teplota při které byla hustota stanovena./

CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA OPOTŘEB

Zprůměrněný průměr opotřebení vrchlíků na 3 zkušebních koulích čtyřkuličkového přístroje po ukončení zkoušky

CHEMICKÁ NETEČNOST

Vlastnost látky, která nereaguje s určitými jinými látkami

INHIBITORY KOROZE

Látky zabezpečující ochranu železných i neželezných částí  strojů před účinkem kyselých nečistot obsažených v mazivech

INHIBITORY REZAVĚNÍ

Látky zlepšující ochrannou schopnost maziv pro železné kovy před stykem s vodou, atmosférickým kyslíkem a kyselými zplodinami v mazivech

KÓD ČISTOTYKÓD ČISTOTY

Stanovení znečištění mazacích olejů pomocí počítání částic nečistot v oleji a poté vyjádřením číselného kódu, který se týká počtu částic určitých velikostí

KARBONIZAČNÍ ZBYTEK

Vyjadřuje množství karbonu po odpaření odpařitelných částí oleje s následnou karbonizací bez přístupu vzduchu

KLASIFIKACE ČÁSTIC

Roztřídění částic vzniklých opotřebením mazaného stroje nebo částic znečistění v oleji podle jejich velikosti a tvaru a zařazení do předem definovaných skupin /např. únavové, abrazivní, nekovové /

KLASIFIKACE API

Nejrozšířenější výkonová klasifikace pro motorové a převodové oleje /American Petroleum institute/

KLIDOVÁ PENETRACE

Míra pro konzistenci mazacích tuků /plastických maziv / ve stavu, v němž  jsou dodávány, měřená jako penetrace

KLUZNÝ LAK /AF povlak /

Antifrikční povlak, suspenze nejjemněji rozmělněných  tuhých maziv v organických rozpouštědlech a pojivech, z nichž po nanesení vznikne suchý mazací film tuhých látek

KOEFICIENT TŘENÍ

Poměr třecí síly mezi dvěma povrchy k síle /zatížení / působící kolmo na povrchy

KOLOID

Malé částice /10*-  107v tekutině, která se chová jako roztok , žádné usazování/

KOMPLEXNÍ TUKY

Plastická maziva /mazací tuky/ se zahušťovadly z kovových mýdel alespoň se dvěma mastnými kyselinami

KONZISTENCE

Míra vyjadřující vlastnost mazacích tuků /plastických maziv/-klidová penetrace, případně penetrace po prohnětení. Udává se podle NLGI v 0,1 mm

KOROZNÍ ZKOUŠKA

Stanovení korozivního působení ropných produktů na kovy nebo kov za normalizovaných podmínek

LITHIUM

Alkalický kov, jehož hydroxid spolu s organickými kyselinami je používán jako zahušťovadlo při výrobě mazacích tuků /plastických maziv/

MÝDLO V MAZACÍM TUKU

Mýdlo je spojení jedné nebo více mastných kyselin s kovovým hydroxidem /vápník, lithium, hliník/. Mýdlo plní funkci "houby".

MAZIVO

Látka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické mazivo: Systém dvou fází, zahušťovač s tekutým,  mazání schopným mediem

MAZIVOSTNÍ PŘÍSADY

Modifikátory tření jsou látky, které fyzikální nebo chemickou absorpcí polárních molekul k povrchům třecích ploch tvoří únosnější mazací filmy s nízkými hodnotami součinitele tření nebo mají specifické účinky na změnu statického či dynamického součinitele tření

MULTIGRÁDNÍ OLEJE

Motorové nebo převodové oleje splňující viskozitní požadavky více než jedné viskozitní třídy  SAE. /Výroba vyžaduje použití viskozitních přísad./

ODLUČOVÁNÍ OLEJE

Uvolňování oleje z mazacích tuků. /Plastické mazivo při skladování - není závadou./

ODOLNOST PROTI CHLADU

Podkladem jsou u olejů: bod zákalu, bod tečení, bod tuhnutí a tlak tečení podle Kesternicha a Low Temperature Torque Test /moment při nízké teplotě u mazacích tuků PM/

ODOLNOST PROTI OXIDACI

Vyjadřuje odolnost základových olejů proti stárnutí

ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ

Odolnost vlivům:  pohlcování kyslíku, přehřátí, přítomnosti kovů /Fe, Cu, Pb /, světla. Odolnost se zvyšuje aditivy

ODOLNOST PROTI VODĚ

Chování mazacích tuků /plastických maziv/ vůči vodě má význam při mazání valivých ložisek. Plastická maziva jsou vodoodpudivá nebo emulující

OKTANOVÉ ČÍSLO

Udává  u automobilových benzinů antidetonační schopnost. Je vyjádřeno objemovým procentem izooktanu ve směsi s n-heptanem, mající stejnou odolnost vůči klepání jako zkoušené palivo

OTĚR - ODĚR

Mechanické opotřebení při klouzání dvou ploch po sobě

OXIDICKÝ POPEL

Zbytek získaný po spálení v normální atmosféře a následném zahřívání v peci

PŘILNAVÉ /adhezivní/ MAZI

Mazivo s přilnavě aktivními složkami, které nejsou odstředivými silami odhazovány /otevřená ozubení, lana, řetězy, ložiska pro vysokoobrátkové převody/

PŘILNAVOSTNÍ PŘÍSADY

Slouží k zvýšení přilnavosti maziva k mazanému povrchu, zabraňují odstřiku maziva. U plastických maziv zmenšují odlučování oleje z maziva /vysokomolekulární polyalkeny, polybuteny/

PASTY

Kombinace tuhých maziv s  olejem. Jednoduchým způsobem umožňuje nanášet tenké mazací filmy

PĚNIVOST

Vlastnost vzorku vytvářet dočasně nebo trvale pěnu za normalizovaných podmínek provzdušňování

PENETRACE

Veličina k posuzování konzistence mazacích tuků /PM/. Hloubka vniknutí normovaného kužele za stanovenou dobu uvedenou v 0,1 mm vyjadřuje penetraci mazacího tuku /PM/

PENETRACE PO PROHNĚTENÍ

Mazací tuky mění mechanickým namáháním svoji konzistenci. Penetrace po prohnětení je konzistence mazacího tuku v propracovaném stavu blízkém provoznímu stavu

PHL

Zkratka slov: Pohonné hmoty a látky

PITTING

Důlkovité výlomky kovu ve valivé kružnici ozubených kol, způsobované únavou materiálu

PLASTICKÉ MAZIVO

Látka snižující tření mezi vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické mazivo je systém dvou fází, zahušťovač s tekutým, mazání schopným mazivem

POLYALFAOLEFIN

Syntetický uhlovodík s definovanou strukturou molekul /dvě výrazná pásma/. Ve srovnání s ropným olejem má výhodnější vysokoteplotní a nízkoteplotní vlastnosti a závislost viskozity na teplotě

POPEL

U aditivovaných olejů vyjadřuje v hmotnostních procentech množství organokovových sloučenin jako aktivních složek aditiva

PROTIPĚNIVOSTNÍ PŘÍSADY

Potlačují vznik pěny a potlačují její stabilitu. Přísady jsou velmi účinné v malých koncentracích /10 ppm/. Pěnění narušuje přilnavost a citlivost a způsobuje závady v dodávce oleje čerpadlem na mazaná místa. Pro motorové oleje přísady silikonového typu

RAFINÁTY

Ropné oleje, zušlechtěné rafinačním procesem

ROZPOUŠTĚDLO

Tekutina rozpouštějící látky a vytvářející homogenní produkt

SAZE

Malé částečky téměř čistého uhlíku, vznikající nedokonalým spalováním uhlovodíkových paliv. Velikost 10-150 nm, shlukují se do větších celků, procházejí otvory olejových filtrů

SILIKONY

Polymery s vysokou odolností proti teplu a oxidaci. Použití rovněž pro vysoké a nízké teploty

STŘIHOVÁ STABILITA

Odolnost oleje proti mechanickému rozštěpení viskozitních přísad tvořených dlouhými řetězci vysokomolekulárních látek, kde by přerušením řetězců následoval pokles viskozity. Je definována indexem SSI, čím nižší číslo, tím vyšší střihová stabilita

STOU

Zkratka z angl. Super Traktor Oil Universal, tj. univerzální traktorový olej použitelný jako motorový a převodový olej, i pro mokré brzdy a pro hydraulický systém traktoru

SULFÁTOVÝ POPEL

Zbytek získaný po spálení v normální atmosféře a následující fixaci uhlíkatého zbytku kyselinou sírovou, před konečným zahříváním v peci

SUSPENZE

Stejnoměrné a stabilní rozdělení tuhých látek v tekutině, při čemž tuhé látky nejsou tekutinou rozpuštěny

SYNTETICKÉ OLEJE

Uměle vyrobené oleje, mající oproti ropným olejům velmi dobré viskozitní chování v závislosti na teplotě, malý sklon ke koksování, dobrou chemickou odolnost, nízký bod tuhnutí a vysokou odolnost proti teplu

TŘÍDY SAE

Nejrozšířenější metoda klasifikace olejů podle viskozity.
(SAE-Society of Automotive Engineers-USA)

TŘENÍ

Odpor dvou povrchů proti klouzání po sobě

TAN

Číslo celkové kyselosti, charakterizující obsah kyselých podílů. Do oleje se dostávají ze spalin nebo jako produkt stárnutí a oxidace motorového oleje. Nový oleje TAN okolo 3mg KOH/g. Opotřebený olej TAN 7-10 mg KOH/g  nebo TAN ≤TBN nového oleje

TBN

Je ukazatelem alkalické rezervy oleje. Alkalické složky detergentů mají schopnost neutralizovat kyseliny vzniklé při spalování, pocházejí z oxidů síry a dusíku. Nový olej má TBN 8-13 mg KOH/g

TEPLOTA ČERPATELNOSTI

Nejnižší teplota, při které ještě olejové čerpadlo zajistí po nastartování motoru bezproblémovou dodávku oleje na všechna mazaná místa. Měří se podle ASTM 3829

TRHAVÉ KLOUZÁNÍ

Zadrhávání neboli strick-slip. Jedná se o trhavé pohyby vyvolané rozdílnými koeficienty tření hydrodynamického a mezního mazání

TRIBODIAGNOSTIKA

Diagnostika založená na analýze maziva, z jejíchž výsledků získává poznatky o stavu maziva i mazaného mechanizmu

TRIBOLOGIE

Vědní obor zabývající se třením, opotřebením a mazáním. Věda a technika vzájemně na sebe působících povrchů, vůči sobě se relativně pohybujících, a s tím spojených problémů

TRIBOTECHNIKA

Zabývá se aplikací tribologických poznatků v praxi s důrazem na aplikaci maziv /technika mazání /

TUK

Mazivo-látka snižující tření mezi  vůči sobě se pohybujícími plochami. Plastické mazivo: Systém dvou fází, zahušťovač s tekutým, mazání schopným mediem

USDA

Zkratka angl. United States Department of Agriculture-Ministerstvo zemědělství USA

UTAHOVACÍ MOMENT

Moment potřebný k dosažení potřebného předpětí ve šroubovém spojení pro plnění požadované funkce

UTTO

Zkratka angl. Universal Traktor Transmission Oil, tj. universální traktorový převodový  olej určený také pro mokré brzdy a samosvorné diferenciály i pro hydraulický systém traktoru

VIBRAČNÍ KOROZE

Opotřebení třením na lícovacích plochách způsobené kmitáním s vysokou frekvencí a velmi malou amplitudou. Částice opotřebení se mění na rez vedoucí k zadření lícovaného uložení

VISKOZITA

Vnitřní tření mezi molekulami projevující se jako odpor proti vzájemnému posunutí. Vnitřní odpor tekutiny k toku

VISKOZITA DYNAMICKÁ

Poměr mezi smykovým napětím a jemu odpovídajícím  gradientem rychlosti /smykovým spádem/. Udává se v jednotkách mPa.s/

VISKOZITA KINEMATICKÁ

Poměr mezi dynamickou viskozitou a hustotou při teplotě stanovení viskozity. /Je měřítkem odporu kapaliny k toku v podmínkách tíže./ Vyjadřuje se v jednotkách mm²/sec., měří se průtokem kapaliny stanovenou kapilárou

VYSOKOTLAKÉ PŘÍSADY

Umožňují mazivu tvořit film účinně chránící i vysoce zatížené třecí plochy. Plastická maziva mají v názvu písmena EP

ZÁBĚH

Vyhlazení drsnosti nových ploch po uvedení do provozu

ZÁKLADNÍ OLEJ

Základní a převažující složka mazacích olejů a plastických maziv

ZADŘENÍ

Důsledek proražení mazacího filmu následkem přetížení nebo nedostatečným přísunem maziva. Výsledkem je poškození povrchu

ZAHUŠŤOVAČE

Zpravidla kovová mýdla /pro zahuštění mýdlem/ nebo organické i neorganické bobtnací prostředky /nezahuštěné mýdlem/ jako křemičitý gel, bentonity, polymočovina, polytetrafluoretylen atd.

ZATÍŽITELNOST TLAKEM

Vlastnost maziv vytvářet při zatížení nosný film

ZKOUŠKA V SOLNÉ KOMOŘE

Vystavení povrchu částí opatřených mazivem působení vlivu solné mlhy v uzavřené komoře.Výsledek je počet hodin do dosažení určitého stupně koroze

  Nahrávám strom......

  Kategorie zboží

  Nákupní košík

  Kusů celkem:  0 ks
  Celková cena:  0,- Kč

  Přihlášení

  Zapomenuté heslo | Registrace uživatele

  DBO

  akce právě probíhá ...

  xxxxxxxxx